• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
"เศรษฐกิจก้าวหน้า  การศึกษาทั่วถึง  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  คุณภาพชีวิตดี  ประชาชนเป็นสุข"

     
     
   

ยุทธศาสตร์

                

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ
   2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา
   2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม
   2.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
   2.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   2.6 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม
   4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  การบริหาร
   5.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   5.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน

     
    จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองแพรกษาได้กำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมภารกิจ  การดำเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองแพรกษา ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน  5  ยุทธศาสตร์ ดังนี้

     
    สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา                

1.พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค     
สาธารณูปการการคมนาคมขนส่ง
2.บูรณะระบบไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่าง
3.พัฒนาและบำรุงระบบประปา
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ 


   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และ

นันทนาการ         

แนวทางการพัฒนา      

1.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
2.ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม
4.ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา  การออกกำลังกาย  และนันทนาการต่าง ๆ

5.ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
     
   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา        

1.  สร้างจิตสำนึก บำบัดฟื้นฟู บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.  การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ

     
   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระเบียบชุมชน / สังคม 

แนวทางการพัฒนา        

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     การจัดระเบียบชุมชน/ สังคม
2.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.  การป้องกันแก้ไขปัญหาอบายมุขและยาเสพติด
4.  การพัฒนาระบบจราจร

     
   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการ  

แนวทางการพัฒนา       

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
2.  การปรับปรุงและพัฒนารายได้
3.  การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
4.  ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติงาน
5.  ส่งเสริมการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย