• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
นโยบายการบริหารงาน
    ความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม
     
     
    การจะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สิ่งสำคัญที่ถือเป็นหัวใจหลักก็คือ
  ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทุกคนจะต้องได้รับความสะดวกสบายในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การศึกษาของเด็ก และเยาวชนในชุมชน สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของประชาชน เส้นทางสัญจรที่สะดวกปลอดภัย ตลอดจนสภาพแวดล้อม ที่ดี ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และความเจริญของบ้านเมืองนั่นเอง ดังนั้น ในการจะบริหาร
พัฒนาบ้านเมืองจึงต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     
     
   
     “ผมบริหารงานโดยใช้หลักของความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม เราทำงานเพื่อสร้างความสะดวกให้กับประชาชน
ไม่มีการคอรัปชั่นทำงานอย่างโปร่งใส และให้ความยุติธรรมกับทุกๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นประชาชน หรือผู้ร่วมงานก็ตาม” 
     
     
     
       รวมทั้งการบริหารงานแบบเข้าถึงประชาชนเพื่อทราบปัญหาและความเดือดร้อน ของประชาชนในทุกๆ ด้าน เพื่อจะสามารถนำมาแก้ไขได้ทันท่วงที
     
       “เนื่องจากผมเคยเป็นกำนันมาก่อนจึงมีความสนิทสนมกับพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกคนเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขได้ทันที่และตรงจุด รวมทั้งเรายังให้พี่น้อยประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหารบ้านเมืองอีกด้วย ซึ่งทั้งหมด ก็เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวแพรกษาทุกคน” 
     
         ด้วยการทำงานอย่างเป็นทีม เหมือนพี่เหมือนน้อง เห็นความสำคัญของทุกภาคส่วน ส่งผลให้ ทม.แพรกษา ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 5 ปีติดต่อกัน ถือเป็นเครื่องการันตี ทม.แพรกษาได้เป็นอย่างดี 
     
         นอกจากโครงการในปีงบประมาณ 51 ผมมีโครงการที่จะจัดสร้างสนามกีฬาประจำตำบล และศูนย์อนามัยชุมชนอีกหนึ่งแห่ง รวมถึงการสร้างโรงเรียนในสังกัด ทม.แพรกษา ทั้งนี้เพื่อการศึกษาและสุขภาพที่ดีของเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ต่อไป
     
  นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของ ทม.แพรกษา
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส