• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
น.ส.สุรัตนา บุญหนุน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวจิรนันท์ มีกลิ่นหอม
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางกุสุมา ตรีรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุภาพร เฟื่องขจร
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายกฤชขจร เฟื่องขจร
ผช.นักประชาสัมพันธ์
นางสาววลียา มานะสะสม
คนงาน
นายปรัชญา จุลโยธิน
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองแพรกษา
นายณัฐชนน ลัดพลี
คนงาน