• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
กองสวัสดิการสังคม
 
นางเนาวรัตน์ แพหมอ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
น.ส.ธนภรณ์ ขาวผ่อง
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
จ.อ.จิรชาติ
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.นันทพร กระจ่างโพธิ์
นักสังคมสงเคราะห์
นางรจนา ศิวิลัย
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นางวราพร เพชรัตน์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.โสรยา แพหมอ
ผช.นักประชาสัมพันธ์
น.ส.รัตนาภรณ์ มีจั่นเพชร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
น.ส.อภิญญา ห้องทองแดง
คนงาน