• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
กองการสาธารณสุขฯ
 
นายนิพนธ์ แพหมอ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกฤติพงศ์ คำโคตร
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวนิลยา ทูรศิลป์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นางจันทร เผยโคกสูง
นักวิชาการสุขาภิบาล
น.ส.ธิดาพร ธุระพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวนิสากร ปลอดภัย
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวกาญจนรัศมิ์ สายจันทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวอรชุนันท์ ศรีโฉมงาม
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัญชรส คำศักดา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายอนุสรณ์ เกิดสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวฉัตรฑริกา ช่างนาค
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข