• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
กองคลัง
 
นางสาว ไพรวัลย์ พุ่มอาศัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งว่าง
น.ส.ทมิตา อินทร์วงษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งว่าง
น.ส.มัชชุพร สุดใจ
ผช.นักวิชาการการเงินและบัญชี
สมบัติ ปานจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
อาภัสรา ชนะพาล
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวภาวินี เกิดสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางรัชนี สีลาโท
ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม
นางสาวภัทราพร ยังทัต
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางาสวจุฬารัตน์ ยะทุ่งตัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวทัศนา เลี้ยงรัก
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวณัฏฐนันท์ วาสิกศิริ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางณัฐริณีย์ ศรีโฉมงาม
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีโฉมงาม
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาวกรองกาญจน์ ยังทัต
คนงาน
นางสาวนพวรรณ ประดิษฐนุช
คนงาน
นางสาวอัญมณี ถ้วยทอง
คนงาน
นางสาวอัจฉรารัตน์ โหน่งจันดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กองคลัง
นางสาวขนิษฐา แพทย์ปรีชา
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
กองคลัง
ชื่อ
ตำแหน่ง
ชื่อ
ตำแหน่ง