• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 

 

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ.อ.สุราษ แพหมอ
ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกิตติภัฏ โชติช่วง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายสุรศักดิ์ คงบำรุง
พนักงานดับเพลิง
นายไพศาล อยู่คง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายนพดล อ่วมศิริ
พนักงานดับเพลิง
นายปฏิญญา วัฒนากรแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายอาทิตย์ สุกดิษฐ์
พนักงานดับเพลิง
นายวสุพล วงศ์เจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายธีระพงศ์ ถือสมบัติ
พนักงานดับเพลิง
นายพิเชฐ ทองเลิศลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายวิมล นาคอุดม
พนักงานดับเพลิง
ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ใจยิ้ม
พนักงานเทศกิจ
นายกฤษฎา สุกใส
พนักงานดับเพลิง
นายธีรพัชญ์ ขาวสวัสดิ์
พนักงานเทศกิจ
นายคมศร อำมะรินทร์
พนักงานดับเพลิง
นายเอกพล องอาจ
พนักงานเทศกิจ
นายณฐพร วีระเดชะ
พนักงานดับเพลิง
นายณัฐพงศ์ ก้อนผูก
พนักงานเทศกิจ
นายณัฐวุฒิ โยควิจิตร
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
เทศบาลเมืองแพรกษา
นายสายัณห์ ขาวสวัสดิ์
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
เทศบาลเมืองแพรกษา
นายสิทธิพร ไก่แก้ว
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
เทศบาลเมืองแพรกษา
นายอากร นวลสกูล
พนักงานดับเพลิง
 

เทศกิจ


 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย