• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
สำนักปลัด
 
นางกชกมล สุกดิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.เปรมฤดี อยู่คง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
น.ส.บำเพ็ญ สุรสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.วิภาดา ศรีทองบุญ
ผช.นักสังคมสงเคราะห์
นายวนิช วัฒิธรรม
นิติกร
นางวิไลลักษณ์ แสงกล้า
นิติกร
น.ส.ฐาปนี เล็กน้อย
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.สุพัตรา หลักทอง
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.สุดารัตน์ เทียนศรี
คนงาน
สำนักปลัด
เทศบาลเมืองแพรกษา
สำนักปลัด
เทศบาลเมืองแพรกษา