• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
 
นายชาญ อยู่คง
ประธานสภาเทศบาลเมืองแพรกษา โทร.02703-7901
นายมงคล คงบำรุง
รองประธานสภาเทศบาลเมืองแพรกษา โทร.02-703-7901
นายประวิทย์ แสงเปล่ง
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองแพรกษา โทร.02-703-7901
นายชาญ อยู่คง
ประธานสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เขต 1 โทร.02-703-7901
นายประจวบ ลิมานันท์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เขต 2 โทร.02-703-7901
นายมงคล คงบำรุง
รองประธานสภาเทศบาลเมืองแพรกษา โทร.02-703-7901
นายภรศิษฐ์ โชติช่วง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เขต 1 โทร.02-703-7901
นายเพชร นนทภา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เขต 2 โทร.02-703-7901
นางสาววสิตา บุญริ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เขต 3 โทร.02-703-7901
นายบุญยัง อยู่คง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เขต 1 โทร.02-703-7901
นางดาวเรือง นาคดี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เขต 2 โทร.02-703-7901
นายชลิต พวงระหงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เขต 3 โทร.02-703-7901
นายสุรักษ์ อินทโฉม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เขต 1 โทร.02-703-7901
นางสาวมาศยา ปานเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เขต 2 โทร.02-703-7901
นายเสก จันทร์โอภาส
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เขต 3 โทร.02-703-7901
นายประวิทย์ เล็กน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เขต 1 โทร.02-703-7901
นายนิคม บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เขต 2 โทร.02-703-7901
นายกุศล ใจสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เขต 3 โทร.02-703-7901
นายสมเกียรติ นาคจู
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เขต 1 โทร.02-703-7901
นายบุญมาก ขาวผ่อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เขต 2 โทร.02-703-7901
นายอภิพัฒน์ ฉัตรพุฒเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เขต 3 โทร.02-703-7901