• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
 
   

ประวัติเทศบาลเมืองแพรกษา

 

          สภาพพื้นที่ของแพรกษาเป็นที่ราบต่ำน้ำท่วมถึงในบางพื้นที่ เดิมเป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรม
ประชาชนนิยมปลูกข้าว แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ดินเปลี่ยนไป ประชาชนจึงหันมาเพาะเลี้ยงปลาสลิด
ทดแทน ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนได้แปรสภาพไปเป็นที่ตั้งของบ้านจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรม