• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
          ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาสลิด เลี้ยงกุ้ง และปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ ตามขอบบ่อเลี้ยงปลา นอกจากนี้ด้วยเหตุที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในเขตพื้นที่จึงทำให้ ประชาชนหันมาประกอบอาชีพรับจ้าง ตามโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก