• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
    สภาพทั่วไป
     
    อาณาเขตของเทศบาลเมืองแพรกษา
     
          

เทศบาลเมืองแพรกษา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากที่ว่างการอำเภอเมืองสมุทรปราการ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12.586 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,866 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้


ทิศเหนือ ติดกับ เขตตำบลแพรกษาใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ เขตตำบลแพรกษาใหม่และเทศบาลตำบลแพรกษา
ทิศตะวันตก ติดกับ เขต อบต.บางเมืองและเทศบาลตำบลบางปู
ทิศใต้ ติดกับ เขตเทศบาลตำบลบางปู

     
         
    จำนวนประชากรทั้งสิ้น 27,677 คน จำนวนครัวเรือน 11,555 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 13,166 คน หญิง 14,511 คน ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2555
- หมู่ที่ 1 บ้านคลองนา จำนวนครัวเรือน 793 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 1,046 คน หญิง 1,159 คน
- หมู่ที่ 2 บ้านคลองเล้าหมู จำนวนครัวเรือน 1,439 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 1,988 คน หญิง 2,082 คน
- หมู่ที่ 4 บ้านคลองหกส่วน จำนวนครัวเรือน 1,184 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 1,195 คน หญิง 1,266 คน
- หมู่ที่ 5 บ้างคลองขวาง จำนวนครัวเรือน 6,254 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 6,776 คน หญิง 7,681 คน
- หมู่ที่ 6 บ้านคลองสมประสงค์ จำนวนครัวเรือน 769 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 718 คน หญิง 766 คน
- หมู่ที่ 7 บ้านสุดใจ จำนวนครัวเรือน 1,116 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 1,443 คน หญิง 1,557 คน