• image03

  • image03

  • image03

  • Current
 
 

อัลบั้มภาพ รางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ของเทศบาลเมืองแพรกษา วันที่ 28 เมษายน 2565 ท่านนายกอิม แพหมอ
* อัลบั้ม *
รางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ของเทศบาลเมืองแพรกษา วั
รางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ของเทศบาลเมืองแพรกษา วั
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 3108
คณะกรรมการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการแ
คณะกรรมการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการแ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 3108
ป.ป.ช. สมุทรปราการ ลงพื้นที่สุ่มเก็บข้อมูลแบบวัด EIT และตรวจ
ป.ป.ช. สมุทรปราการ ลงพื้นที่สุ่มเก็บข้อมูลแบบวัด EIT และตรวจ
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 145 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 3108
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมศักยภาพชุมชนในการพิทัก
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมศักยภาพชุมชนในการพิทัก
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 3108
ทางเทศบาลเมืองแพรกษาได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที
ทางเทศบาลเมืองแพรกษาได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 3108

โครงการตรวจเยี่ยมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ระหว่างช่วงเดือน ตุ
โครงการตรวจเยี่ยมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ระหว่างช่วงเดือน ตุ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 3107
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อ
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 148 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 3107
การให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
การให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กรกฏาคม 3107
จัดการอบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือ
จัดการอบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือ
(จำนวน 83 รูป ชมแล้ว 648 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 3107
ประกาศ เทศบาลเมืองแพรกษาเรื่องการยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ
ประกาศ เทศบาลเมืองแพรกษาเรื่องการยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 161 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 3107

โครงการ  เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ
โครงการ เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ธันวาคม 3106
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห
(จำนวน 119 รูป ชมแล้ว 342 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 3106
ประมวลภาพ วันงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31
ประมวลภาพ วันงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31
(จำนวน 126 รูป ชมแล้ว 251 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤศจิกายน 3106
กิจกรรมการแสดงเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที
กิจกรรมการแสดงเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 3106
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานใสสะอาด ประจำปี
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานใสสะอาด ประจำปี
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 3106

การเชิดชูเกียรติ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู
การเชิดชูเกียรติ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 3106
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ในวันอังค
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ในวันอังค
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 259 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 3106
โครงการส่งเสริมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามข้อบ
โครงการส่งเสริมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามข้อบ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 สิงหาคม 3106
โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563
โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563
(จำนวน 69 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 3106
ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเม
ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเม
(จำนวน 46 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 3106